روز یکشنبه به دعوت مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس UCLA  معرفی کتاب برگزار شد. بکمک لینک زیر قسمتی از ویدیو این مراسم  را تماشا کنید.