Below you can find the link to my speech the SUTA Reunion-2008

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B_ME-s_uj2-tOGIxYWM5Y2EtMDc1ZS00NTRkLWI3NjItZjI1ZGExOTI5YmVl&hl=en

 

 

‫ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ هژبری در‬

‫ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ گردهمایی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻮﺗﺎ‬

‫وﻧﮑﻮور‬

‫اﻋﻀﺎﯼ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﻮﺗﺎ، دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ‬

‫ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ گردهمایی ﺳﻮﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺒﻴﻨﻢ.‬

‫ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰارﯼ گردهمایی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻮﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﻘﺪر ﮐﺎر و ﻋﻼﻗﻪ ﻧﻴﺎز دارد وﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ گردهمایی هﺎ‬

‫از راه های ﺑﺴﻴﺎر دور ﺗﻌﻠﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ را ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ وﻗﺖ و ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ.‬

‫از هیات ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺳﻮﺗﺎ، ﺷﺎﺧﻪ وﻧﮑﻮور و ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰارﯼ گردهمایی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﺣﻤﺎت ﻓﺮاوان ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﺸﮑﺮم.‬

‫ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ گردهمایی هاﯼ ﻣﺎ از اﺑﺘﺪا ﻣﺴﺎﻟﻪ وﯾﺰا ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ هر ﺳﺎل ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ هم ﻣﻴﺸﻮد.‬

‫ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺒﺎ ﺁرﯾﺎ دﯾﺮوز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮدا هم ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺎرﻩ ﺁن ﺻﺤﺒﺖ خواهد ﺷﺪ. هیچ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ‬

‫ﮐﺎﻧﺎدا، ﮐﺸﻮرﯼ ﮐﻪ ﺳﺎل ٢٠٠٢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ هﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن گردهمایی ﺗﻮرﻧﺘﻮ وﯾﺰا دادﻩ ﺑﻮد، اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻴﺶ از ۵٧ درﺻﺪ‬

‫ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن وﯾﺰا را رد ﮐﻨﺪ. و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور وﯾﺰاﯼ ﺑﺴﻴﺎرﯼ را هﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن گردهمایی ﻣﻮﮐﻮل ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر‬

‫ﺳﻔﺎرت ﮐﺎﻧﺎدا از ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮﯼ هﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪ ﺗﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ۶٠٠٢ ﺑﺎ ٠۶ درﺻﺪ ﺗﻘﺎﺻﺎهﺎﯼ وﯾﺰا ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻩ‬

‫ﺑﻮدﻧﺪ.‬

‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ وﯾﺰا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺘﺘﺬﮔﺎن از اﯾﺮان ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎﯼ ﺳﻮﺗﺎ در ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ داراﯼ وﯾﺰاهﺎﯼ ‪ H ،F‬و‬

‫‪ J‬هﺴﺘﻨﺪ ﻋﻤﻼ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در گردهمایی هﺎﯼ ﺧﺎرج از ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﭼﻮن ﺑﺮاﯼ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ وﯾﺰاﯼ ﺟﺪﯾﺪ دارﻧﺪ.‬

‫ﻗﺒﻼ از ﻋﻼﻗﻪ و وﻓﺎدارﯼ اﻋﻀﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم. ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ٣۵ ﻧﻔﺮ از اﻓﺮادﯼ ﮐﻪ در گردهمایی ۶٠٠٢ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮدﻩ‬

‫ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺎ هﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﺎر ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﻬﺎﯼ ادارﻩ اﻗﺎﻣﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ، دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮاﯼ‬

گردهمایی 2008 ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. از ۴۴ ﻧﻔﺮﯼ ﮐﻪ از اﯾﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰا ﺷﺪﻧﺪ، 20 ﺗﻔﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ اﺳﺖ.‬

‫ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻋﻼﻗﻪ و وﻓﺎدارﯼ واﻗﻌﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺁﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ!‬

‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل هﺪف هﺎﯼ ﺧﻮد هﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮاﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﺗﻌﺪاد ﯾﻬﻮدﯼ هﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬

‫ﭘﻴﺶ از 60 ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در اﺳﺎرﺗﮕﺎﻩ هﺎﯼ هﻴﺘﻠﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻮرد توهین ﺁﻣﻴﺰ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮﯼ هﺎﯼ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ‬

‫اﯾﺮاﻧﻴﺎن. ﺑﺮاﯼ ﺁﻧﻬﺎ اﺟﺮاﯼ اﺣﮑﺎم ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﺳﻨﮕﺴﺎر و ﻗﻄﻊ اﻋﻀﺎﯼ ﺑﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺟﺮاﯼ ﻋﺪاﻟﺖ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺻﻴﻐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ‬

‫اﺳﺖ از وﺟﻬﻪ اﯾﺮان در ﺟﻬﺎن.‬

‫ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎهﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﯾﻴﺲ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﺎهﺪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ‬

‫ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺮ ﺧﻼف هﻤﻪ اﺻﻮل ﻣﻴﻬﻤﺎن ﻧﻮازﯼ ﺗﻮهﻴﻦ ﮐﺮد. ﺗﻮهﻴﻨﯽ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻮد.‬

‫ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺎم هﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻦ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﺪ و ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺣﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ و هﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﻣﻮرد هﺠﻮم ﻗﺮار‬

‫ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.‬

‫ﺳﻮﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺻﻨﻔﯽ ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﻴﺴﺖ. وﻟﯽ ﻣﺎ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺁن رﻧﺞ ﻣﻴﺒﺮﯾﻢ.‬

‫در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻮﺗﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻋﻀﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻴﻢ.‬

‫ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﺎﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻮﺗﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاﯼ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﻀﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ. وﻟﯽ در ﺁﯾﻨﺪﻩ اﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬

‫ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ وﯾﺰا و هﺰﯾﻨﻪ هﺎﯼ روزاﻓﺰون ﻣﺴﺎﻓﺮت، هﺘﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺨﺎرج ﺑﺴﻴﺎرﯼ از اﻋﻀﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﺎ‬

‫ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮاﯼ ﺁﻧﮑﻪ اﯾﻦ اﻋﻀﺎ را ﺑﺮاﯼ هﻤﻴﺸﻪ از دﺳﺖ ﻧﺪهﻴﻢ، ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺎﺧﻪ هﺎ ﻧﻤﺎﯾﻴﻢ:‬

‫ﺷﺎﺧﻪ هﺎﯼ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ هﻤﻪ واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﻳﻒ ارﺗﺒﺎط‬

‫ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.‬

‫از روﺷﻬﺎﯼ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺨﺶ هﻤﺰﻣﺎن ﺟﻠﺴﺎت در ﻣﮑﺎن هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮد.‬

‫هﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺳﻮﺗﺎ ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و در دﺳﺘﺮس ﺷﺎﺧﻪ هﺎ و اﻋﻀﺎ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫اﻋﻀﺎﯼ ﺳﻮﺗﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﺎﺧﻪ هﺎ در ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎط ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ.‬

‫ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﺑﺮاﯼ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﻮﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴﻢ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻣﻴﺪوار ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ ﺷﺎهﺪ ﯾﮏ ﺳﻮﺗﺎﯼ‬

‫ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺗﺮ ﺑﺮاﯼ ﺧﺪوﻣﺖ ﺑﻪ اﻋﻀﺎ و دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺁﻧﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎهﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﻴﻢ.‬‫-‬

‫ﺑﺮاﯼ ﺳﻮﺗﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ هﺎﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ و ﺑﺮاﯼ ﺷﻤﺎ ﺷﺐ ﺧﻮﺷﯽ را ﺁرزو دارم.‬