خانه ایران در سن دیگو

خانه ایران در بخش کلبه های بین المللی پارک بلبوا در سن دیگو ساخته شده است. خانه ایران در سال 1370 به ابتکار خانم ریتا بغیری تاسیس شد و ایشان  تا پایان سال 1374 نخستین رئیس خانه ایران بودند. شهر سن دیگو در سال 1375 با ساختن خانه ایران در پارک بلبوا موافقت کرد و بدنبال آن در سال 1376 فعالیت  وسیعی برای جمع آوری پول ساختمان آغاز شد که منهم سهم بسزائی در آن داشتم.

آرشیتکت خانه ایران آقای مهندس بهرام ماهرالنقش است که طرح ایشان با راهنمائی ارشیتکت معروف ایران – مهندس هوشنگ سیحون –  از بین طرح های ارائه شده برنده شناخته شد. ساختمان خانه ایران  با کوشش آقای مهندس عباس عظیمی – رئیس خانه ایران از سال 1375 تا 1382- در سال 1382 بپایان رسید.  

در جلوی خانه ایران استوانه کورش که حاوی فرمان کورش به رعایت آزادی و حقوق انسانها در سراسر سرزمینهای زیر تسلط او است – بنمایش گذاشته شده است.  

House of Iran in San Diego


House of Iran is one of the International Cottages located in Balboa Park of San Diego. The organization was founded in 1992 by Ms. Rita Boghairi, who was also its first President from 1992 to 1995.

In 1996 the City of San Diego agreed that House of Iran should be built in Balboa Park. To build the House a fundraising campaign was conducted in 1997. I had a major role in that campaign.Under the guidance of the famous Iranian architect, Houshang Seyhoon, a design by Mr. Bahram Maheronaghsh was selected for the House of Iran.

Primarily due to the efforts of Mr. Abbas Azimi, the President of House of Iran 1996- 2005,  the construction of the House was completed in 2003.
A monument with a replica of Cyrus Cylinder is built in front of the House of Iran. Nowruz is celebrated every year at House of Iran where a great show attracts the public attention in front of the House in Balboa Park.

Ballet Janbazian performing at Nowruz Celebration

لینک وبسایت خانه ایران:

http://houseofiransandiego.org/ 

Board of Directors – 2012

President:                   Mr. Ebrahim (Abe) Davodi Far.
1st Vice President :      Dr. Reza Fadaei
2nd Vice President :     Mr. Mahmood Sanati.
Secretary:                  Mrs. Raana Jamshide.
Treasurer:                  Mrs. Mina Hozhabri.
Parliamentarian:         Mr. Farhang Mosavar Rahmani.
Delegates:                 Mrs. Minoo Sohaey, Ms. Fariba Sepehri and Mr. Aria Zeighamnia.

****************************************************************************************************************************************

تندیس کورش بزرگ در پارک المپیک سیدنی 

استرالیا