بسمه تعالي

جناب آقاي دکتر روحاني

رئيس جمهور منتخب ملت ايران

با سلام و احترام؛

انتخاب شايسته و غرور آفرين حضرتعالي را توسط مردم حماسه ساز اين سرزمين که ديوارهاي نااميدي را با تدبير واميد فروريخت تبريک می گوییم.  نقش بي بديل دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در توسعه علم و تکنولوژي، تامين و توسعه منابع انساني آينده ساز، ارتقاء اخلاق و فرهنگ و تضمینتوسعه پايدار بر کسي پوشيده نيست. بديهي است تحقق اين نقش منوط به تامين شرايط لازم و حاکميت عقلانيت و منطق  بر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه ها است. متاسفانه کیفیت مديريت آموزش عالي و نحوه تعامل با دانشگاه هادر سالهاي اخير نگرانيهاي زيادي را به وجود آورده است.حوزه آموزش عالي کشور داراي استعداد هاي درخشان، گسترده و فراواني است که به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته اندو تدابير لازم و کافي برایسامان دهي آنها اندیشیده نشده است. دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دربردارنده مهمترين سرمايه هاي انساني ومغزهای متفکر کشور يعني استادان و دانشجويان است که درشکل دهی به آينده آن نقش کلیدی دارند. برای همراهی در اندیشیدن تدابیر لازم و افزایش امید به آینده، ما استادان دانشگاه هاي کشور مطالبات خود را درحوزه آموزش عالي به شرح ذيل اعلام مي داريم.

  • ما دانشگاهي مي خواهيم که استقلال  آن در چارچوب وظايف و اختيارات هيأت امناء حفظ شده و ارتقاء يابد تا در فضاي آزاد و به دور از تنش و دغدغه هاي امنيتي، توسعه و رشد علمي، خلاقيت و شکوفاييامکان پذير شود.
  • ما دانشگاهي مي خواهيم که اعضاي هيأت علمي آن حرمت داشته باشند و شان و شخصيت آنان حفظ شود. اجبار اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها به شرکت در کلاس هاي عقيدتي و ارشادي خلاف شان و جايگاه آنان بوده و شگفت آورتر آنکه در آیين نامه ارتقاء نيز به عنوان يک الزام وارد شود.
  • ما دانشگاهي مي خواهيم که اعضاي هيأت علمي آن در تعيين مديران و رؤساي خودمشارکت داشته باشند تا مديران و مسؤلينيانتخاب شوند که از رتبه علمي بالا و مقبوليت و مشروعيت دانشگاهي برخوردار باشند.
  • ما دانشگاهي مي خواهيم که در سطوح بالای بين المللي مطرح باشد و روابط آن با مراکز علمي معتبر در سراسر دنيا از طریقتبادل استاد، دانشجو و همکاري هاي پژوهشي و آموزشي مشترک ارتقاء يابد. اين امر نه تنها در پيشرفت علم و فنآوري در کشور مؤثر است، بلکه بر ارتقاء روابط بين ملت ها و فرهنگ ها و تمدن ها نيز بسيار تاثير گذار است.
  • ما دانشگاهي مي خواهيم که فضاي فرهنگي آن در اختيار صاحبان اصلي آن يعني دانشجويان و استادان قرارگيرد و شاهد تزريق افراد غير عالم و نامتجانس با محيط دانشگاه و علم و تحقيق نباشيم. مگر غير از اين است که در مقاطع مختلف و سرنوشت ساز تاريخ کشور از جمله دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامي1357، دوران دفاع مقدس و دوران سازندگی هميشه دانشگاه منشاء تحول بوده است؟
  • ما دانشگاهي مي خواهيمکه در آن نهاد­هاي مدني با هدف مشارکت موثر دانشگاهيان در ارتقاء دانش، بينش، فرهنگ و تداوم پيوند دانشگاه و جامعه تقويت و نوسازي شود.
  • ما وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري نياز داريم که به جاي دخالت در پذيرش و گزينش دانشجو و استاد، اخذ تصميم هاي  ناقض استقلال  دانشگاه ها، اجرای طرح تفکيک جنسيتي و اقداماتی از اين دست که نتيجه اي جز هدر رفتن وقت و سرمايه کشور را ندارد، بدنبال ارتقاء جايگاه دانشگاه در فضاي بين­المللي و تامين بودجه­هاي تحقيقاتي و تجهيزاتي باشد که به شدت برای حفظ بنیه علمیکشور مورد نياز است.
  • ما وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري نياز داريم که نظام گزينش دانشجو را با رويکرد برخوردارييکسان از فرصت تحصيل و تحقيق براي همگان با تاکيد بر عاملیتصرف دانشگاه درپذيرفتن دانشجوي دوره دکتراي تخصصيمد نظر قرار دهد.
  • ما وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري نياز داريم که روند تمرکزگرايي و مداخله جويانه فعلي را متوقف نموده و از طریق فراهم کردن فضایی برای رشدو تعالي، به کارگیری خلاقيت وایجاد فرصتبراي شکوفایی دانشجويان در داخل کشور در راستایمعکوس نمودن روند مهاجرت و فرار مغزها تلاش نمايد.

اکنون باتدبير و اميدي که کلید و پرچم آن در دست جنابعالي است موجي از شور و شوق و اميد به آينده در صفوف ملت بزرگ ايران و به ويژه در قشر دانشگاهيایجاد شده است. انتظار و یقین داریم که در مديريت ارشد آموزش عالي کشور تدبير، عقلانيت و اعتدال حاکم می شود. لذا با عنايت به محورهاي فوق الذکر که حاصل نظرخواهي از781تن از اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي سراسر کشور است از جنابعالي تقاضا دارد از بين استادان برجسته، عالم، مدير، مورد وثوق جامعه دانشگاهي وبرخوردار از اعتدال فردي شايسته و پاسخگو به اين مطالبات را برای مديريت آموزش عالي کشور انتخاب فرمايند.

رديف

نام

نام   خانوادگي

دانشگاه

1

دکتر علي اکبر

آبکار

دانشگاه   خواجه نصير الدين طوسي

2

دکتر   عباس

آخوندي

دانشگاه   تهران

3

دکتر   حسين

آذرنيوند

دانشگاه   تهران

4

دکتر   مختار

آرامي

دانشگاه   صنعتي اميرکبير

5

 دکتر عليرضا

آرايي

دانشگاه   تهران

6

دکتر   تقي

آزاد   ارمکي

دانشگاه   تهران

7

دکتر   بهزاد

آسايي

دانشگاه   تهران

8

دکتر   احمد

آسوده

دانشگاه   فردوسي مشهد

9

دکتر   فريد

آشتياني 

دانشگاه   صنعتي شريف

10

دکتر   حسين

آفريده

دانشگاه   صنعتي  اميرکبير

11

دکتر   سيد جواد

آقاجري

دانشگاه   شهيد چمران اهواز

12

دکتر   مجتبي

آقاميرسليم

دانشگاه   صنعتي اميرکبير

13

دکتر   عليرضا

آقايي

دانشگاه   سيستان و بلوچستان

14

دکتر   احمد

آل   احمد

دانشگاه   صنعتي نوشيرواني بابل

15

دکتر سيد

آيت   اله رزمجو

دانشگاه   شيراز

16

دکتر   عليرضا

ابدالي   مشهدي

دانشگاه   کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان

17

دکتر   رضا

ابراهيم   پور

دانشگاه   تربيت دبير شهيد رجايي

18

دکتر   رامين

ابراهيمي

دانشگاه   شيراز

19

دکتر اسماعيل

ابراهيمي

دانشگاه   شيراز

20

دکتر   کارن

ابري   نيا

دانشگاه   تهران

21

دکتر   محمد صادق

ابريشميان

دانشگاه   خواجه نصير الدين طوسي

22

دکتر   محمدرضا

ابوطالبي

دانشگاه   علم وصنعت ايران

23

دکتر   محمد

اتوکش

دانشگاه   صنعتي شريف

24

دکتر   محمد رضا

اجتهادي

دانشگاه   صنعتي شريف

25

دکتر   سيد محمد

احدي

دانشگاه   صنعتي اميرکبير

26

دکتر   جواد

احديان

دانشگاه   شهيد چمران اهواز

27

دکتر   محمد رضا

احساني

دانشگاه   صنعتي اصفهان

28

دکتر   محمد صادق

احمد   آخوندي

دانشگاه   علوم پزشکي تهران

29

دکتر   مسعود

احمدزاده

دانشگاه   تهران

30

دکتر   مرضيه

احمدزاده

دانشگاه   صنعتي شيراز

31

دکتر   محمد رحيم

احمدي

دانشگاه   شيراز

32

دکتر   محمد رضا

احمدي

دانشگاه   تهران

33

دکتر عليرضا

احمدي

دانشگاه   شيراز

34

دکتر   وحيد

احمدي  

دانشگاه   تربيت مدرس

35

دکتر   زهرا

احمدي   پور

دانشگاه   تربيت مدرس

36

دکتر

احمديان

دانشگاه   صنعتي شريف

37

دکتر   احمد

اخلاصي

دانشگاه   علم وصنعت ايران

38

دکتر   اميرناصر

اخوان

دانشگاه   صنعتي  اميرکبير

39

دکتر   محمدعلي

اخوان

دانشگاه   تهران

40

دکتر بهرام

اخوان   کاظمي

دانشگاه   شيراز

41

دکتر   حجت اله

اديبي

دانشگاه   صنعتي اميرکبير

42

دکتر   بهروز

ارباب   شيراني

دانشگاه   صنعتي اصفهان

43

دکتر   مجتبي

اردستاني

دانشگاه   تهران

44

دکتر   محمد

اردشير

دانشگاه   صنعتي شريف

45

دکتر مجيد

ارشاد  

دانشگاه   شيراز

46

دکتر   مسعود

اسدپور

دانشگاه   تهران

47

دکتر   حميدرضا

اسکندري

دانشگاه   تربيت مدرس

48

دکتر   حسين

اسکندري

دانشگاه خليج فارس بوشهر

49

دکتر   اسماعيل

اسلامي

دانشگاه   علم وصنعت ايران

50

دکتر   سعيد

اسلاميان

دانشگاه   صنعتي اصفهان

51

دکتر   مهدي

اشجعي  

دانشگاه   تهران

52

دکتر   سيد فخرالدين

اشرفي   زاده

دانشگاه   صنعتي اصفهان

53

دکتر   محمود

اشرفي   زاده

دانشگاه   صنعتي اصفهان

54

دکتر   حبيب

اشعثي

دانشگاه   تبريز

55

دکتر   سيد حسين

اطهري

دانشگاه   فردوسي مشهد

56

دکتر   سيد وحيد

اظهري

دانشگاه   علم وصنعت ايران

57

دکتر   حسين

اعتمادي

دانشگاه   تربيت مدرس

58

دکتر   عبدالرضا رکن الدين

افتخاري

دانشگاه   تربيت مدرس

59

دکتر   عباس

افشار

دانشگاه   علم وصنعت ايران

60

دکتر   محمد هادي

افشار

دانشگاه   علم وصنعت ايران

61

دکتر   شهرآرا

افشار

دانشگاه   علم وصنعت ايران

62

دکتر   منصور

افشار   محمديان

دانشگاه   گيلان

63

دکتر عليرضا

افشاري   فر

دانشگاه   شيراز

64

دکتر   سيد فخرالدين

افضلي

دانشگاه   شيراز

65

دکتر   علي

افضلي   کوشا

دانشگاه   تهران

66

دکتر   عبدالعزيز

افلاک   سير

دانشگاه   شيراز

67

دکتر   ترانه

اقليدس

دانشگاه   صنعتي شريف

68

دکتر   عباس

اکبر   زاده

دانشگاه   صنعتي شريف

69

دکتر   احمد

اکبري

دانشگاه   علم وصنعت ايران

70

دکتر   محمود

اکبري

دانشگاه   صنعتي شريف

71

دکتر   محمد تقي

اکبري

دانشگاه   تربيت مدرس

72

دکتر

اکبري

دانشگاه   شيراز

73

دکتر   غلامرضا

اکرمي

دانشگاه   تهران

74

دکتر   محمد

الباجي

دانشگاه   شهيد چمران اهواز

75

دکتر   سيدمحمد تقي

المدرسي

دانشگاه   يزد

76

دکتر   مسعود

امامي

دانشگاه   تهران

77

دکتر   فتح اله

امي

دانشگاه   تربيت مدرس

78

دکتر   پرويز

اميدي

دانشگاه   صنعتي شاهرود

79

دکتر   امين

امين   زاده گوهري

دانشگاه   صنعتي شريف

80

دکتر   اميرمظفر

اميني

دانشگاه   صنعتي اصفهان

81

دکتر   کيوان

اميني

دانشگاه   رازي (کرمانشاه)

82

دکتر بابک

اميني

دانشگاه   شيراز

83

دکتر   الهه

اميني   فر

دانشگاه   تربيت دبير شهيد رجايي

84

دکتر   حميد

انصاري

دانشگاه   تهران

85

دکترحسين

انصاري

دانشگاه   فردوسي مشهد

86

دکتر   علي اصغر

انصافي

دانشگاه   صنعتي اصفهان

87

دکتر   مهدي

ايران   منش

دانشگاه   صنعتي شاهرود

88

دکتر   اعظم

ايرجي   زاد

دانشگاه   صنعتي شريف

89

دکتر   کرامت ا…

ايزد   پناه

دانشگاه   شيراز

90

دکتر   ابراهيم

ايزدي   دربندي

دانشگاه   فردوسي مشهد

91

دکتر   مسعود

بابايي   زاده

دانشگاه   صنعتي شريف

92

دکتر   مجيد

بازارگان

دانشگاه   خواجه نصير الدين طوسي

93

دکتر   حميد

باصري

دانشگاه   صنعتي نوشيرواني بابل

94

دکتر   عبدالرضا

باقري

دانشگاه   فردوسي مشهد

95

دکتر   حسن

باقري   نيا

دانشگاه   حکيم سبزواري

96

دکتر   محمود

بحراني

دانشگاه   شيراز

97

دکتر محمد جعفر

بحراني

دانشگاه   شيراز

98

دکتر   معصومه

بحريني

دانشگاه   فردوسي مشهد

99

دکتر   جلال

بختياري  

دانشگاه   تهران

100

دکتر محمد

بخشوده

دانشگاه   شيراز

101

دکتر   علي

بخشي

دانشگاه   صنعتي شريف

102

دکتر   محمد

بخشي   جويباري

دانشگاه   صنعتي نوشيرواني بابل

103

دکتر   محمد

بدر

علامه   طباطبايي

104

دکتر   سيد علي

بدري

دانشگاه   تهران

105

دکتر   مسعود

برادران

دانشگاه   کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان

106

دکتر   محمدعلي

برخورداري

دانشگاه   علم وصنعت ايران

107

دکتر   غلامحسين

بردبار

دانشگاه   شيراز

108

دکتر   سيد محمود

برکاتي

دانشگاه   سيستان و بلوچستان

109

دکتر   عليرضا

برهاني   داريان

دانشگاه   خواجه نصير الدين طوسي

110

دکتر   سعيد

بزرگ   بيگدلي

دانشگاه   تربيت مدرس

111

دکتر   سيده زهرا

بطحايي  

دانشگاه   تربيت مدرس

112

دکتر   نيک محمد

بلوچ   زهي

دانشگاه   سيستان و بلوچستان

113

دکتر   علي

بنايي

دانشگاه   صنعتي شريف

114

دکتر   بابک

بنکدارپور

دانشگاه   صنعتي اميرکبير

115

دکتر   محمد علي

بني   هاشمي

دانشگاه   تهران

116

دکتر   عباس

بهرام  

دانشگاه   خوارزمي

117

دکتر   مرتضي

بهرام  

دانشگاه   اروميه

118

دکتر   فريبا

بهرامي

دانشگاه   تهران

119

دکتر   احمد رضا

بهراميان

دانشگاه   تربيت مدرس

120

دکتر   اميرحسين

بهروش

دانشگاه   تربيت مدرس

121

دکتر   علي اصغر

بهشتي

دانشگاه   فردوسي مشهد

122

دکتر   سيد علي اصغر

بهشتي   شيرازي

دانشگاه   علم وصنعت ايران

123

دکتر   محمد

بورجاپور

دانشگاه   کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان

124

دکتر   داريوش

بوستاني

دانشگاه   شهيد باهنر کرمان

125

دکتر   حسين

بياني

دانشگاه   خواجه نصير الدين طوسي

126

دکتر   مهرزاد

بيغش

دانشگاه   صنعتي شريف

127

دکتر   مهدي

پارسا

دانشگاه   فردوسي مشهد

128

دکتر   غلامعباس

پارسا   فر

دانشگاه   صنعتي شريف

129

دکتر   فرخ

پارسي   زاده

پژوهشگاه   بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

130

دکتر   محمد هادي

پاشايي

دانشگاه   صنعتي نوشيرواني بابل

131

دکتر   حسن

پاکارزاده

دانشگاه   شيراز

132

دکتر   مجيد

پاکيزه

دانشگاه   فردوسي مشهد

133

دکتر   محمد حسين

پايدار

دانشگاه   شيراز

134

دکتر

پرستش

دانشگاه   گيلان

135

دکتر   جمشيد

پرويزيان

دانشگاه   صنعتي اصفهان

136

دکتر   غلامرضا

پزشکي   راد

دانشگاه   تربيت مدرس

137

دکتر   محمد حسن

پنجه   شاهي

دانشگاه   تهران

138

دکتر   حسن

پهلوانزاده

دانشگاه   تربيت مدرس

139

دکتر   محمدرضا

پهلواني

دانشگاه   مازندران

140

دکتر   مهدي

پورافشاري   چنار

دانشگاه   فردوسي مشهد

141

دکتر   محمدرضا

پورتکي

دانشگاه   صنعتي شريف

142

دکتر   علي

پورجوادي

دانشگاه   صنعتي شريف

143

دکتر   سعيد

پورزينلي

دانشگاه   گيلان

144

دکتر   علي اکبر

پورفتح   اله

دانشگاه   تربيت مدرس

145

دکتر   نادر

پيرمراديان

دانشگاه   گيلان

146

دکتر   علي

پيروي

دانشگاه   فردوسي مشهد

147

دکتر   محمد حسن

پيروي

دانشگاه   سيستان و بلوچستان

148

دکتر   محمد حسن

پيش   بين

دانشگاه   تهران

149

دکتر   احمد رضا

پيش   بين

دانشگاه   تهران

150

دکتر   احمد رضا

پيشه   ور

دانشگاه   صنعتي اصفهان

151

دکتر   سيد محمودرضا

پيشوايي

دانشگاه   صنعتي شريف

152

دکتر  سيد مصطفي

پيغمبري

دانشگاه   تهران

153

دکتر  سيد علي

پيغمبري

دانشگاه   تهران

154

دکترسيد   حسين

پيمان

دانشگاه   گيلان

155

دکتر   عزيزاله

تاجيک   اسماعيلي

دانشگاه   خوارزمي

156

دکتر   محمود

تبريزچي

دانشگاه   صنعتي اصفهان

157

دکتر   محمد

تخشيد

دانشگاه   تهران

158

دکتر جواد

ترکماني

دانشگاه   شيراز

159

دکتر   محمد

تقوي

دانشگاه   فردوسي مشهد

160

دکتر سيد محسن

تقوي

دانشگاه   شيراز

161

دکتر

تقي   خاني

دانشگاه   تربيت مدرس

162

دکتر   فتانه

تقي   ياره

دانشگاه   تهران

163

دکتر   مهرداد

تقيان

دانشگاه   کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان

164

دکتر   محمد وحيد

تکوک

دانشگاه   رازي (کرمانشاه)

165

دکتر   بهمن

تمامي

دانشگاه   شيراز

166

دکتر   پروانه

تيشه   زن

دانشگاه   شهيد چمران اهواز

167

دکتر   محمد

جانفدا

دانشگاه   فردوسي مشهد

168

دکتر   مهران

جاهد

دانشگاه   صنعتي شريف

169

دکتر   کورش

جاويدان

دانشگاه   فردوسي مشهد

170

دکتر   ايرج

جباري

دانشگاه   رازي (کرمانشاه)

171

دکتر   پرويز

جبه   دار مارالاني

دانشگاه   تهران  (چهرۀ ماندگار)

172

دکتر   شهرام

جديد

دانشگاه   علم وصنعت ايران

173

دکتر   محمدرضا

جعفرزاده

دانشگاه   فردوسي مشهد

174

دکتر   حميد

جعفري

دانشگاه   تهران

175

دکتر   عبدالعباس

جعفري

دانشگاه   شيراز

176

دکتر   محمد کاظم

جعفري

پژوهشگاه   بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

177

دکتر   احمد

جعفري

دانشگاه   تهران

178

دکتر   سيد اکبر

جعفري

دانشگاه   صنعتي شريف

179

دکتر   حبيب

جعفري

دانشگاه   رازي (کرمانشاه)

180

دکتر   مجيد

جعفريان

دانشگاه   خواجه نصير الدين طوسي

181

دکتر   مختار

جلالي   جواران

دانشگاه   تربيت مدرس

182

دکترغلامعلي

جلودار

دانشگاه   شيراز

183

دکتر   عليرضا

جليليان

دانشگاه   علم وصنعت ايران

184

دکتر   ميرمصدق

جمالي

دانشگاه   صنعتي شريف

185

دکتر   احسان

جهاني

دانشگاه   مازندران

186

دکتر   مهران

جوانبخت

دانشگاه   صنعتي اميرکبير

187

دکتر   فرامرز

جوانرودي

دانشگاه   علم وصنعت ايران

188

دکتر   فاطمه

جواهري

دانشگاه   خوارزمي

189

دکتر   بهرام

جوکار

دانشگاه   شيراز

190

دکتر   محمد رضا

حاتمي

دانشگاه   تهران

191

دکتر   حسن

حاجي   کاظمي

دانشگاه   فردوسي مشهد

192

دکتر   علي

حاجي   نژاد

دانشگاه   سيستان و بلوچستان

193

دکتر   ناصر

حافظي   مقدس

دانشگاه   فردوسي مشهد

194

دکتر   محسن

حامدي

دانشگاه   تهران

195

دکتر   محمد

حائري

دانشگاه   صنعتي شريف

196

دکتر   سيد محسن

حائري

دانشگاه   صنعتي شريف

197

 دکتر محمد رضا

حائري   يزدي

دانشگاه   تهران

198

دکتر   محمد جعفر

حبيب   زاده

دانشگاه   تربيت مدرس

199

دکتر   محمد

حبيبي   پارسا

دانشگاه   تهران

200

دکتر   الهه

حجازي

دانشگاه   تهران

201

دکتر   سهراب

حجام

دانشگاه   تهران

202

دکتر   رسول

حجي

دانشگاه   صنعتي شريف

203

دکتر   عليرضا

حجي

دانشگاه   صنعتي شريف

204

دکتر کمال

حداد  

دانشگاه   شيراز

205

دکتر   فرهنگ

حداد  

دانشگاه   فردوسي مشهد

206

دکتر   ژاله

حساس   خواه

دانشگاه   گيلان

207

دکتر   شادي

حسن   آجيلي

دانشگاه   شيراز

208

دکتر علي مراد

حسن   لي

دانشگاه   شيراز

209

دکتر   بهروز

حسني

دانشگاه   فردوسي مشهد

210

دکتر

حسني

دانشگاه   تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان

211

دکتر مسعود

حسين   چاري

دانشگاه   شيراز

212

دکترسيد   رضا

حسين   زاده

دانشگاه   فردوسي مشهد

213

 دکتر سيد حسن

حسيني

دانشگاه   تهران

214

دکتر   سيد حسين

حسيني

دانشگاه   تهران

215

دکتر   ميرقاسم

حسيني

دانشگاه   تبريز

216

دکتر   رضا

حسيني   ابرده

دانشگاه   صنعتي  اميرکبير

217

دکتر   سيد جمال

حسيني   پور

دانشگاه   صنعتي نوشيرواني بابل

218

دکتر   محمد

حق   پناهي

دانشگاه   علم وصنعت ايران

219

دکتر   مسعود

حق   خواه

دانشگاه   شيراز

220

دکتر   علي

حق   طلب

دانشگاه   تربيت مدرس

221

دکتر   حسين

حقي

دانشگاه   تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان

222

دکتر   منصور

حقيقت

دانشگاه   صنعتي اصفهان

223

دکتر علي

حمزه

دانشگاه   شيراز

224

دکتر   فريده

حميدي

دانشگاه   تربيت دبير شهيد رجايي

225

دکتر   پيروز

حناچي

دانشگاه   تهران

226

دکتر   ابراهيم

حيدري

دانشگاه   خليج فارس

227

دکتر   مختار

حيدري

دانشگاه   کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان

228

دکتر   حسين

حيدري  

دانشگاه   علم وصنعت ايران

229

دکتر   حميد رضا

خالصي   فرد

دانشگاه   تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان

230

دکتر   مصطفي

خانزادي

دانشگاه   علم وصنعت ايران

231

دکتر   بهروز

خاوري

دانشگاه   سيستان و بلوچستان

232

دکتر   عليرضا

خاوندي

دانشگاه   علم وصنعت ايران

233

دکتر   مهدي

خداپرست

دانشگاه   فردوسي مشهد

234

دکتر   محمود

خداداد

دانشگاه   يزد

235

دکتر   ابراهيم

خدادادي

دانشگاه   فردوسي مشهد

236

دکتر   عباسعلي

خدادادي

دانشگاه   تهران

237

دکتر   علي اصغر

خداياري

دانشگاه   تهران

238

دکتر   محمد

خداياري   فرد

دانشگاه   تهران

239

دکتر   علي

خدايي

دانشگاه   صنعتي  اميرکبير

240

دکتر   اسماعيل

خرم

دانشگاه   صنعتي اميرکبير

241

دکتر   جهانگير

خزايي

دانشگاه   رازي (کرمانشاه)

242

دکتر   بهمن

خسروي

دانشگاه   کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان

243

دکتر   عليرضا

خسروي

دانشگاه   تهران

244

دکتر   همايون

خسروي

دانشگاه   خواجه نصير الدين طوسي (عضو بازنشسته)

245

دکتر   عليرضا

خصالي

دانشگاه   مازندران

246

دکتر   معصومه

خضرلو

دانشگاه   تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان

247

دکتر   محمدعلي

خليلي   اردکاني

دانشگاه   تربيت مدرس

248

دکتر   بيژن

خليلي   مقدم

دانشگاه   کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان

249

دکتر   سيد جمال الدين

خواجه   الدين

دانشگاه   صنعتي اصفهان

250

دکتر کاووس

خورشيديان

دانشگاه   شيراز

251

دکتر   محمدهادي

خوش   تقاضا

دانشگاه   تربيت مدرس

252

دکتر   ناهيد

خوشرفتار

دانشگاه   فردوسي مشهد

253

دکتر   فاطمه

داداشيان

دانشگاه   صنعتي اميرکبير

254

دکتر   علي

دادخواه

دانشگاه   صنعتي اصفهان

255

دکتر   حسن

دادخواه

دانشگاه   شهيد چمران اهواز

256

دکتر   مريم

داناي   طوس

دانشگاه   گيلان

257

دکتر   فخرالدين

دانش

دانشگاه   خواجه نصير الدين طوسي

258

دکتر   غلامحسين

داوري   نژاد

دانشگاه   فردوسي مشهد

259

دکتر   محمد

دخيل   عليان

دانشگاه   صنعتي اصفهان

260

دکتر مصطفي

درختيان

دانشگاه   شيراز

261

دکتر   ولي

درهمي

دانشگاه   يزد

262

دکتر   محمد تقي

دستوراتي

دانشگاه   فردوسي مشهد

263

دکتر

دعايي

دانشگاه   فردوسي مشهد

264

دکتر   حبيب اله

دعايي

دانشگاه   سيستان و بلوچستان

265

دکتر   سهراب

دل   انگيزان

دانشگاه   رازي (کرمانشاه)

266

دکتر   رضا

دلاور

دانشگاه   سيستان و بلوچستان

267

دکتر   عليرضا

دهقان

دانشگاه   تهران

268

دکتر مريم

دهقاني

دانشگاه   شيراز

269

دکتر محمد حسين

دهقاني

دانشگاه   شيراز

270

دکتر محمد جواد

دهقاني

دانشگاه   صنعتي شيراز

271

دکتر   بهزاد

دوران

پژوهشگاه   علوم و فناوري اطلاعات ايران

272

دکتر   علي محمد

دوست   حسيني

دانشگاه   صنعتي اصفهان

273

دکتر   محمد

دولتشاهي   پيروز

دانشگاه   تهران

274

دکتر   فاطمه

ذاکر   تولايي

دانشگاه   فردوسي مشهد

275

دکتر   محمد رضا

ذاکرزاده

دانشگاه   تهران

276

دکتر   يداله

ذاکري

دانشگاه   صنعتي اصفهان

277

دکتر   امين

ذرتي   پور

دانشگاه   کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان

278

دکتر   سيد حسام الدين

ذگردي

دانشگاه   تربيت مدرس

279

دکتر   باقر

ذهبيون

دانشگاه   علم وصنعت ايران

280

دکتر   وحيد

ذوالاکتاف

دانشگاه   اصفهان

281

دکتر   عليرضا

ذوالقدر   اصلي

دانشگاه   شيراز

282

دکتر   جعفر

راثي   زاده

دانشگاه   تهران

283

دکتر   عبداله

رادمرد

دانشگاه   فردوسي مشهد

284

دکتر   عباس

راستگو

دانشگاه   تهران

285

دکترجليل

راشد

دانشگاه   تهران

286

دکتر   رامان

رامسين

دانشگاه   صنعتي شريف

287

دکتر   سهراب

راهوار

دانشگاه   صنعتي شريف

288

دکتر   شهرام

رايگان

دانشگاه   تهران

289

دکتر   فرزاد

رجايي   سلماسي

دانشگاه   تهران

290

دکتر حميد

رجائيان

دانشگاه   شيراز

291

دکتر   مهدي

رجبعلي   پور

دانشگاه   شهيد باهنر کرمان

292

دکتر   حسين

رجبي

دانشگاه   تربيت مدرس

293

دکتر   حبيب

رجبي   مشهدي

دانشگاه   فردوسي مشهد

294

دکتر   مهدي

رجبي   هامانه

دانشگاه   تهران

295

دکتر   فرهاد

رحمتي

دانشگاه   صنعتي اميرکبير

296

دکتر

رحيم   پور

دانشگاه   شيراز

297

دکتر   اسکندر

رحيمي

دانشگاه   شيراز

298

دکتر   مراد

رحيمي  

دانشگاه   رازي (کرمانشاه)

299

دکتر   اشکان

رحيمي   کيان

دانشگاه   تهران

300

دکتر سعيد

رحيميان

دانشگاه   شيراز

301

دکتر   محمد حسن

رحيميان  

دانشگاه   تهران

302

دکتر   مهدي

رزاقي   کاشاني

دانشگاه   تربيت مدرس

303

دکتر   جعفر

رزمي

دانشگاه   تهران

304

دکتر   محمد جواد

رسايي

دانشگاه   تربيت مدرس

305

دکتر   محمد جواد

رستمي

دانشگاه   باهنر کرمان

306

دکتر   عميد

رسوليان

دانشگاه   تهران

307

دکتر   مسعود

رشيدي   فر

دانشگاه   باهنر کرمان

308

دکتر   مسعود

رضايي

دانشگاه   تربيت مدرس

309

دکتر   شاپور

رمضاني

دانشگاه   ياسوج

310

دکتر   احمد

رمضاني

دانشگاه   صنعتي شريف

311

دکتر   رمضان

رمضاني   اومالي

دانشگاه   شاهرود

312

دکتر   احمد

رمضاني   سعادت آبادي

دانشگاه   صنعتي شريف

313

دکتر

رنجبران

دانشگاه   شيراز

314

دکتر   عليرضا

روستا

دانشگاه   صنعتي شيراز

315

دکتر   سوسن

روشن   ضمير

دانشگاه   علم وصنعت ايران

316

دکتر   هدايت اله

روشنفکر

دانشگاه   کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان

317

دکتر   مهدي

رئوفت

دانشگاه   شيراز

318

دکتر   غلامعلي

رئيسي   اردلي

دانشگاه   صنعتي اصفهان

319

دکتر   بيژن

زارع

دانشگاه   خوارزمي

320

دکتر   حيدر

زارعي

دانشگاه   شهيد چمران اهواز

321

دکتر   منصور

زاهدي

دانشگاه   شهيد بهشتي

322

دکتر   محمد رضا

زکي   عقل

دانشگاه   فردوسي مشهد

323

دکتر   سيامک

زند   رضوي

دانشگاه   شهيد باهنر کرمان

324

دکتر   بيژن

زنگنه   ظهوري

دانشگاه   صنعتي شريف

325

دکتر   بنفشه

زهرايي

دانشگاه   تهران

326

دکتر   تقي

زهرايي   صالحي

دانشگاه   تهران

327

دکتر   علي

زينل   همداني

دانشگاه   صنعتي اصفهان

328

دکتر   فرامرز

سابقي

دانشگاه   سيستان و بلوچستان

329

محمد   جواد

ساعي

دانشگاه   فردوسي مشهد

330

دکتر   علي

ساعي

دانشگاه   تربيت مدرس

331

دکتر   مهدي

سالاري   راد

دانشگاه   صنعتي  اميرکبير

332

دکتر   حسين

سالاري   راد

دانشگاه   صنعتي  اميرکبير

333

دکتر   نوذر

ساماني

دانشگاه   شيراز

334

دکتر اشكان

سامي

دانشگاه   شيراز

335

دکتر   يداله

سبوحي

دانشگاه   صنعتي شريف

336

دکتر مسعود

سپهر

دانشگاه   شيراز

337

دکتر   مهران

سپهري

دانشگاه   صنعتي شريف

338

دکتر   زهره

سپهري   شاملو

دانشگاه   فردوسي مشهد

339

دکتر   سيد کمال الدين

ستاره   دان

دانشگاه   تهران

340

دکتر   رضا

ستاري

دانشگاه   مازندران

341

دکتر   رحمت

ستوده   قره باغ

دانشگاه   تهران

342

دکتر   سيد مهدي

سجادي

دانشگاه   تربيت مدرس

343

دکتر   بهرام

سحابي

دانشگاه   تربيت مدرس

344

دکتر   احد

سحرگرد

دانشگاه   گيلان

345

دکتر   سيد محمود

سخايي

دانشگاه   صنعتي نوشيرواني بابل

346

دکتر   حسين

سراج   زاده

دانشگاه   خوارزمي

347

دکتر   بهرام

سرمست

دانشگاه   پيام نور تبريز

348

دکتر   شاهپور

سعيديان

دانشگاه   تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان

349

دکتر   محسن

سلطانپور

دانشگاه   خواجه نصيرالدين طوسي

350

دکتر   ابولفضل

سلطاني

دانشگاه   تربيت دبير شهيد رجايي

351

دکتر   محمدرضا

سلطاني

دانشگاه   صنعتي شريف

352

دکتر   مهدي

سلطاني

دانشگاه   تهران

353

دکتر   ناصر

سلطاني 

دانشگاه   تهران

354

دکتر   محمد نويد

سلطاني   راد

دانشگاه   صنعتي شيراز

355

دکتر   امير

سلطاني   محمدي

دانشگاه   شهيد چمران اهواز

356

دکتر   حميد

سلطانيان   زاده

دانشگاه   تهران

357

دکتر   ناصر

سلماسي

دانشگاه   صنعتي شريف

358

دکتر   محمود

سلماسي   زاده

دانشگاه   صنعتي شريف

359

دکتر   حوريه

سليمان   جاهي

دنشگاه   تربيت مدرس

360

دکتر   مهران

سليمان   فلاح

دانشگاه   صنعتي  اميرکبير

361

دکتر   رضا

سميع   زاده

دانشگاه   الزهرا

362

دکتر   سيد عطااله

سيادت

دانشگاه   کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان

363

دکتر   عطا اله

سيادت

دانشگاه   کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان

364

دکتر   سيد علي

سيد   ابراهيمي

دانشگاه   تهران

365

دکتر   سيد مسعود

سيدي

دانشگاه   صنعتي اصفهان

366

بابک

سيف

دانشگاه   شاهد

367

دکتر   جعفر

سيف   آبادي

دانشگاه   تربيت مدرس

368

دکتر عليرضا

سيفي

دانشگاه   شيراز

369

دکتر   وحيد

سينايي

دانشگاه   فردوسي مشهد

370

دکتر   روزبه

شاد

دانشگاه   فردوسي مشهد

371

دکتر   عليرضا

شافعي   نيا

دانشگاه   کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان

372

دکتر   محسن

شاکري

دانشگاه   صنعتي نوشيرواني بابل

373

دکتر   امير حسين

شامخي

دانشگاه   خواجه نصير الدين طوسي

374

دکتر   ناهيد

شاه   آبادي

دانشگاه   رازي (کرمانشاه)

375

دکتر   شاهرخ

شاه   حسيني

دانشگاه   علم وصنعت ايران

376

دکتر   سعيد

شاهرخيان

دانشگاه   صنعتي شريف

377

دکتر   اکبر

شاهسوند

دانشگاه   فردوسي مشهد

378

دکتر   داور

شاهسوني

دانشگاه   فردوسي مشهد

379

دکتر   حميدرضا

شاهوردي

دانشگاه   تربيت مدرس

380

دکتر   محمد شريف

شاهي

دانشگاه   آزاد اسلامي واحد اصفهان

381

دکتر   محسن علي

شايانفر

دانشگاه   علم وصنعت ايران

382

دکتر   جلال

شايگان

دانشگاه   صنعتي شريف

383

دکتر   شهرام

شايگان

دانشگاه   تهران

384

دکتر   مجتبي

شريعتي   نياسر

دانشگاه   تهران

385

دکتر   محمد

شريف   خاني

دانشگاه   صنعتي شريف

386

دکتر   محمد

شريفي   کيا

دانشگاه   تربيت مدرس

387

دکتر   محمود

شفاعي   بجستان

دانشگاه   شهيد چمران اهواز

388

دکتر   خليل

شفيعي

دانشگاه   شهيد بهشتي

389

دکتر   مسعود

شفيعي

دانشگاه   صنعتي اميرکبير

390

دکتر   مهدي

شفيعي   فر

دانشگاه   تربيت مدرس

391

دکتر   محمد

شکرچي   زاده

دانشگاه   تهران

392

دکتر   حامد

شکوري

دانشگاه   تهران

393

دکتر   علي

شکوري

دانشگاه   تهران

394

دکتر   محمد باقر

شمس   الهي

دانشگاه   صنعتي شريف

395

دکتر   مسعود

شمس   بخش

دانشگاه   تربيت مدرس

396

دکتر بابک

شمشيري

دانشگاه   شيراز

397

دکتر   سيد محمد

شهرتاش

دانشگاه   علم وصنعت ايران

398

دکتر   حسن

شوندي

دانشگاه   صنعتي شريف

399

دکتر   مهدي

شيخ   زاده

دانشگاه   صنعتي شريف

400

دکتر   حميد

شيخايي

دانشگاه   تهران

401

دکتر   سعيد

شيرکوند

دانشگاه   تهران

402

دکتر   اميراحمد

شيشه   گر

دانشگاه   صنعتي شريف

403

دکتر   رضا

شيوا

دانشگاه   تهران

404

دکتر محمود رضا

صاحبي

دانشگاه   خواجه نصير الدين طوسي

405

دکتر   گودرز

صادقي

دانشگاه   تهران

406

دکتر   محمد حسين

صادقي

دانشگاه   تربيت مدرس

407

دکتر   محمود

صادقي

دانشگاه   تربيت مدرس

408

دکتر   کيوان

صادقي

دانشگاه   تهران

409

دکتر   بهرام

صادقي   بي غم

دانشگاه   تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان

410

دکتر   محمود

صارمي

دانشگاه   تهران

411

دکتر   محمدتقي

صالحي

دانشگاه   علم وصنعت ايران

412

مهندس   عبدالرحيم

صالحي

دانشگاه   تهران

413

دکتر   جواد

صالحي

 موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي

414

دکتر   حسن

صالحي

دانشگاه   تهران

415

دکتر   حميد

صالحي

دانشگاه   اصفهان

416

دکتر   جواد

صالحي   فدردي

دانشگاه   فردوسي مشهد

417

دکتر   سيد رضا

صباغ   يزدي

دانشگاه   خواجه نصير الدين طوسي

418

دکتر   جليل

صحرايي

دانشگاه   رازي (کرمانشاه)

419

دکتر   سيروس

صحرايي

دانشگاه   کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان

420

مهندس   افسانه

صدر

دانشگاه   تهران

421

دکتر   محمد جعفر

صديق  

دانشگاه   صنعتي اصفهان

422

دکتر   مجتبي

صديقي

دانشگاه   صنعتي اميرکبير

423

دکتر   محمدحسين

صرافزاده

دانشگاه   تهران

424

دکتر   مهدي

صرام

دانشگاه   يزد

425

دکتر   محمود

صفارزاده

دانشگاه   تربيت مدرس

426

دکتر   رضا

صفاري

دانشگاه   گيلان

427

مهندس   مهدي

صفاري

دانشگاه   سيستان و بلوچستان

428

دکتر   سيد علي اکبر

صفوي

دانشگاه   شيراز

429

دکتر   افشين

صلواتي

دانشگاه   کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان

430

دکتر   حسين

صيادي

دانشگاه   خواجه نصيرالدين طوسي

431

دکتر   مسعود

ضيا   بشرحق

دانشگاه   خواجه نصير الدين طوسي

432

دکتر   حامد رضا

طارقيان

دانشگاه   فردوسي مشهد

433

دکتر   هوشنگ

طالبي

دانشگاه   اصفهان

434

دکترعلي   اصغر

طالبي

دانشگاه   تربيت مدرس

435

دکتر   سيامک

طالبي

دانشگاه   باهنر کرمان

436

دکتر   حيدرعلي

طالبي

دانشگاه   صنعتي اميرکبير

437

دکتر   الهه

طالبي   گرکاني

دانشگاه   مازندران

438

دکتر محمد

طالعي

دانشگاه   خواجه نصير الدين طوسي

439

دکتر   حسن

طاهري   قزويني

دانشگاه   صنعتي اميرکبير

440

دکتر   سيد کاظم

طباطبايي

دانشگاه   فردوسي مشهد

441

دکتر   غلامرضا

ظريفيان

دانشگاه   تهران

442

دکتر   سعيد

عابدين   پور

دانشگاه   تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان

443

دکتر   محمد جواد

عابديني

دانشگاه   شيراز

444

دکتر   احمد

عاشوري

دانشگاه   تهران

445

دکتر   علي اکبر

عالم   رجبي

دانشگاه   صنعتي اصفهان

446

دکتر   مينو

عالمي

دانشگاه   صنعتي شريف

447

دکتر   خليل

عالمي   سعيد

دانشگاه   کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان

448

دکتر   حميد

عبادي

دانشگاه   خواجه نصير الدين طوسي

449

دکتر حميد

عبادي

دانشگاه   خواجه نصير الدين طوسي

450

دکتر   عباس

عباسي

دانشگاه   صنعتي  اميرکبير

451

دکتر   مجيد

عباسي

دانشگاه   تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان

452

دکتر   جواد

عباسي

دانشگاه   فردوسي مشهد

453

دکتر   حسين

عباسي   نژاد

دانشگاه   تهران

454

دکتر   پرويز

عبدالملکي

دانشگاه   تربيت مدرس

455

دکتر   امير

عبداله

دانشگاه   صنعتي اميرکبير

456

دکتر   عبدالعزيز

عبدالهي

دانشگاه   شيراز

457

دکتر   محمد

عبدالهي

دانشگاه   ياسوج

458

دکتر   فرزانه

عبدالهي

دانشگاه   صنعتي اميرکبير

459

دکتر   حميد

عبدالهي

دانشگاه   تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان

460

دکتر محمد

عبدالهي

دانشگاه   شيراز

461

دکتر   عباس

عبدشاهي

دانشگاه   کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان

462

دکتر   محمدعلي

عبدلي

دانشگاه   تهران

463

دکتر حبيب اله

عبيري

دانشگاه   شيراز

464

دکتر   فرزام

عجميان

دانشگاه   گيلان

465

دکتر   حسينعلي

عرب

دانشگاه   تهران

466

دکتر   حسين

عربي

دانشگاه   علم وصنعت ايران

467

دکتر احمد

عريان

دانشگاه   شيراز

468

دکتر   محمود

عزيزي

دانشگاه   مازندران

469

دکتر   حسين

عشقي

دانشگاه   فردوسي مشهد

470

دکتر سعيد

عشقي

دانشگاه   شيراز

471

دکتر   عباس

عصاري

دانشگاه   تربيت مدرس

472

دکتر   سيد رضا

عطارزاده

دانشگاه   فردوسي مشهد

473

دکتر   مرتضي

عظيم   زاده

دانشگاه   فردوسي مشهد

474

دکتر   ميکائيل

عظيمي  

دانشگاه   سمنان

475

دکتر   نورالدين

عظيمي  

دانشگاه   گيلان

476

دکتر   آرمان

عقيلي

دانشگاه   گيلان

477

دکتر   محمد حسين

علوي

دانشگاه   صنعتي شريف

478

دکتر   مجيد

عليزاده

دانشگاه   تهران

479

دکتر   هوشنگ

عليزاده

دانشگاه   تهران

480

دکتر

عمادي

481

دکتر   مجتبي

غروي

دانشگاه   علم وصنعت ايران

482

دکتر   حسين

غريبي  

دانشگاه   تربيت مدرس

483

دکتر   شکوفه

غضنفري

دانشگاه   تهران

484

دکتر   علي

غفاري

دانشگاه   خواجه نصير الدين طوسي

485

دکتر   مسعود

غفاري

دانشگاه   تربيت مدرس

486

دکتر   غلامرضا

غفاري

دانشگاه   تهران

487

دکتر   محمد

غفراني

دانشگاه   تربيت دبير شهيد رجايي

488

دکتر   محمد باقر

غفراني

دانشگاه   صنعتي شريف

489

دکتر   محسن

غفوري   آشتياني

پژوهشگاه   بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

490

دکتر   سيد اصغر

غلاميان

دانشگاه   صنعتي نوشيرواني بابل

491

دکتر   منصور

غنيان

دانشگاه   کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان

492

دکتر   عليرضا

فاتحي

دانشگاه   خواجه نصير الدين طوسي

493

دکتر   مهدي

فاضلي

دانشگاه   شيراز

494

دکتر   شهره

فاطمي

دانشگاه   تهران

495

دکتر   محمد حسين

فاطمي

دانشگاه   مازندران

496

دکتر   عماد الدين

فاطمي   زاده

دانشگاه   صنعتي شريف

497

دکتر   سيد حميد

فتحي

دانشگاه   صنعتي  اميرکبير

498

دکتر   محمود

فتحي

دانشگاه   علم وصنعت ايران

499

دکتر   روح اله

فتحي  

دانشگاه   فردوسي مشهد

500

دکتر   مرتضي

فتحي   پور

دانشگاه   تهران

501

دکتر

فتحي   مقدم

دانشگاه   شهيد چمران اهواز

502

دکتر   نادر

فتحيان   پور

دانشگاه   صنعتي اصفهان

503

دکتر   علي

فتوت   احمدي

دانشگاه   شريف

504

دکتر   رضا

فتوحي

دانشگاه   گيلان

505

دکتر   محمود

فتوحي   رودمعجني

دانشگاه   فردوسي مشهد

506

دکتر   محمود

فتوحي   فيروزآباد

دانشگاه   صنعتي شريف

507

دکتر عليرضا

فخارزاده   جهرمي

دانشگاه   شيراز

508

دکتر   فرهاد

فراهاني

دانشگاه   فردوسي مشهد

509

دکتر ابراهيم

فرجاه

دانشگاه   شيراز

510

دکتر   محمد

فرخي

دانشگاه   علم وصنعت ايران

511

دکتر   عباسعلي

فرداد

دانشگاه   علم وصنعت ايران

512

دکتر   مهدي

فردمنش

دانشگاه   صنعتي شريف

513

دکتر   يوسف

فرزان   نهاد

دانشگاه   تربيت دبير شهيد رجايي

514

دکتر   فروهر

فرزانه

دانشگاه   صنعتي شريف

515

دکتر   محمود

فرزين

دانشگاه   صنعتي اصفهان

516

دکتر   محمد

فرشچي

دانشگاه   صنعتي شريف

517

دکتر

فرشيد

دانشگاه   تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان

518

دکتر   بيژن

فرهانيه

دانشگاه   صنعتي شريف

519

دکتر   فرزام

فرهمند

دانشگاه   صنعتي شريف

520

دکتر   حسن

فرهنگي  

دانشگاه   تهران

521

دکتر   جواد

فرهودي

دانشگاه   تهران

522

دکتر رضا

فقيهي

دانشگاه   شيراز

523

دکتر فرشاد

فقيهي

دانشگاه   شيراز

524

دکتر   علي

فلاح  

دانشگاه   صنعتي اميرکبير

525

دکتر   عليرضا

فلاحي

دانشگاه   صنعتي  اميرکبير

526

دکتر   احمد

فهيمي   فر

دانشگاه   صنعتي  اميرکبير

527

دکتر   ابراهيم

فولادوند

دانشگاه   تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان

528

دکتر   بهار

فيروزآبادي

دانشگاه   صنعتي شريف

529

دکتر   سيد حبيب

فيروزآبادي

دانشگاه   شيراز

530

دکتر   حبيب

فيروزآبادي

دانشگاه   تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان

531

دکتر   سيد محمد

فيروزآبادي

دانشگاه   تربيت مدرس

532

دکتر   عليرضا

فيض   بخش

دانشگاه   صنعتي شريف

533

دکتر   فرزانه

فيضي

دانشگاه   علم وصنعت ايران

534

دکتر عليرضا

فيلي  

دانشگاه   پيام نور استان فارس

535

دکتر   سيد فريد

قادري

دانشگاه   تهران

536

دکتر   علي

قاروني   نيک

دانشگاه   علم وصنعت ايران

537

دکتر   سيد محمد

قاسمپوري

دانشگاه   تربيت مدرس

538

دکتر   حميدرضا

قاسمي

دانشگاه   تهران

539

دکتر   جهان بخش

قاسمي

دانشگاه   خواجه نصيرالدين طوسي

540

دکتر   ابراهيم

قاسمي   نژاد

دانشگاه   تهران

541

دکتر   عباس

قاهري

دانشگاه   علم وصنعت ايران

542

دکتر   مهرورنگ

قائدي

دانشگاه   ياسوج

543

دکتر   پروين

قائم   مقامي

دانشگاه   علم وصنعت ايران

544

دکتر   حسينعلي

قبادي

دانشگاه   تربيت مدرس

545

دکتر   برات

قباديان 

دانشگاه   تربيت مدرس

546

دکتر   بهزاد

قديري   دهکردي

دانشگاه   تربيت مدرس

547

دکتر   رضا

قراخانلو

دانشگاه   تربيت مدرس

548

دکتر   عطااملک

قربانزاده

دانشگاه   تهران

549

دکتر   گئورک

قره   پتيان

دانشگاه   صنعتي  اميرکبير

550

دکتر   علي

قشقايي

دانشگاه   رازي (کرمانشاه)

551

دکتر   عليرضا

قشلاقي

دانشگاه   فردوسي مشهد

552

دکتر   عباس

قلندرزاده

دانشگاه   تهران

553

دکتر   مهدي

قمشي

دانشگاه   شهيد چمران اهواز

554

دکتر   محمدعلي

قناد

دانشگاه   صنعتي شريف

555

دکتر   عبدالحميد

قنبران

دانشگاه   تربيت دبير شهيد رجايي

556

دکتر   علي

قنبري

دانشگاه   تربيت مدرس

557

دکتر   رضا

قنبري

دانشگاه   فردوسي مشهد

558

دکتر عباس  علي

قنبري

دانشگاه   شيراز

559

دکتر   محمد جعفر

قنبري   جهرمي

دانشگاه   شهيد بهشتي

560

دکتر   محمد باقر

قهرماني

دانشگاه   تهران

561

دکتر   محمد حسن

قوسيان   مقدم

دانشگاه   شاهد

562

دکتر   سراج الدين

کاتبي

دانشگاه   شيراز

563

دکتر   افشين

کازروني

دانشگاه   تربيت دبير شهيد رجايي

564

دکتر   مهرداد

کازروني

دانشگاه   خواجه نصير الدين طوسي

565

دکتر   سيد محمود

کاشفي   پور

دانشگاه   شهيد چمران اهواز

566

دکتر   شاهرخ

کاظم   پور

دانشگاه   تربيت مدرس

567

دکتر   رضا

کاظمي

دانشگاه   خواجه نصير الدين طوسي

568

دکتر   مهين دخت

کاظمي

دانشگاه   فردوسي مشهد

569

دکتر   مصطفي

کاظمي

دانشگاه   فردوسي مشهد

570

دکتر   سعيد

کاظمي   نجفي

دانشگاه   تربيت مدرس

571

دکتر   محمد

کافي

دانشگاه   فردوسي مشهد

572

دکتر سعادت

کامگار

دانشگاه   شيراز

573

دکتر   علي

کاوه

دانشگاه   علم وصنعت ايران

574

دکتر   همايون

کتيبه

دانشگاه   صنعتي  اميرکبير

575

دکتر   نوراله

کثيري  

دانشگاه   علم وصنعت ايران

576

دکتر   سيد محمود

کثيريها

دانشگاه   صنعتي  اميرکبير

577

دکتر   رضا

کراچيان

دانشگاه   تهران

578

دکتر   عباس

کرامتي

دانشگاه   تهران

579

دکتر   محمد رضا

کردي

دانشگاه   تهران

580

دکتر   عباس

کرم   الدين

دانشگاه   فردوسي مشهد

581

دکتر   حامد

کرمي   شبانکاره

دانشگاه   رازي (کرمانشاه)

582

دکتر   داود

کريمي

دانشگاه   تهران

583

دکتر   محمود

کريمي

دانشگاه   شيراز

584

دکتر محمد

کريمي

دانشگاه   خواجه نصير الدين طوسي

585

دکتر   بابک

کريمي

دانشگاه   تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان

586

دکتر   علي

کريمي

دانشگاه   مازندران

587

دکتر   وحيد

کريمي   پور

دانشگاه   صنعتي شريف

588

دکتر   محمد حسين

کريميان

دانشگاه   صنعتي  اميرکبير

589

دکتر   محمد سالار

کسرايي

پژوهشکده   امام خميني و انقلاب اسلامي

590

دکتر   مهدي

کشميري

دانشگاه   صنعتي اصفهان

591

دکتر   امان محمد

کلته

دانشگاه   گيلان

592

دکتر   سيد محمد جواد

کليني

دانشگاه   تربيت مدرس

593

دکتر   فرشاد

کوثري

دانشگاه   تهران

594

دکتر   محسن

کوشا   فر

دانشگاه   کاشان

595

دکتر   الهه

کولايي

دانشگاه   تهران

596

دکتر   محمد کاظم

کوهي

دانشگاه   تهران

597

دکتر   محمد کاظم

کوهي

دانشگاه   تهران

598

دکتر   مينا

کوهي   حبيبي

دانشگاه   تهران

599

دکتر   رامين

کوهي   کمالي

دانشگاه   گيلان

600

دکتر   سيد علي

کيميايي

دانشگاه   فردوسي مشهد

601

دکتر   جعفر

کيواني

دانشگاه   خوارزمي

602

دکتر   عباس

گرامي

دانشگاه   تهران

603

دکتر   نصرت ا…

گرانپايه

دانشگاه   خواجه نصير الدين طوسي

604

دکتر   عبدالحميد

گرجي

دانشگاه   صنعتي نوشيرواني بابل

605

دکتر   کامران

گشتاسبي

دانشگاه   تربيت مدرس

606

دکتر ابراهيم

گشتاسبي   ر اد

دانشگاه   شيراز

607

دکتر   منا

گلابي

دانشگاه   شهيد چمران اهواز

608

دکتر   سيد حسين

گلدانساز

دانشگاه   تهران

609

دکتر   سيدجمال

گلستاني

دانشگاه   صنعتي شريف

610

دکتر   آبتين

گلکار

دانشگاه   تربيت مدرس

611

دکتر   محمد

گنج   تابش

دانشگاه   تهران

612

دکتر   علي

گنجعلي

دانشگاه   فردوسي مشهد

613

دکتر   حسين

گنجي   دوست

دانشگاه   تربيت مدرس

614

دکتر   مسعود

گودرزي

دانشگاه   علم وصنعت ايران

615

دکتر محمد علي

گودرزي  

دانشگاه   شيراز

616

دکتر   زهرا

گويا

دانشگاه   شهيد بهشتي

617

دکتر   حسين

گيلاني

دانشگاه   گيلان

618

دکتر   محمود

لاري
دشت بياض

دانشگاه   فردوسي مشهد

619

دکتر   محمد

لگزيان

دانشگاه   فردوسي مشهد

620

دکتر محمد رضا

مباشري

دانشگاه   خواجه نصير الدين طوسي

621

دکتر   ابوالحسن

مجتهد   سليماني

دانشگاه   خوارزمي

622

دکتر   اميد

مجد

دانشگاه   تهران

623

دکتر   عباس

مجدي

دانشگاه   تهران

624

دکتر   غلامحسين

مجذوبي

دانشگاه   ابوعلي سينا همدان

625

دکتر   عليرضا

محجوب

دانشگاه   تربيت مدرس

626

دکتر   محمد

محجوب   جهرمي

دانشگاه   تهران

627

دکتر   حسن

محدثي

دانشگاه   آزاد اسلامي واحد تهران مرکز

628

دکتر   حسين

محسني

دانشگاه   تهران

629

دکتر   محمود

محسني   مقدم

دانشگاه   باهنر کرمان

630

دکتر   علي

محقر

دانشگاه   تهران

631

دکتر   عليرضا

محمد   شهري

دانشگاه   علم وصنعت ايران

632

دکتر شاهرخ

محمدبيگي

دانشگاه   شيراز

633

دکتر   محسن

محمدزاده

دانشگاه   تربيت مدرس

634

دکتر   تورج

محمدي

دانشگاه   علم وصنعت ايران

635

دکتر   حسين

محمدي

دانشگاه   فردوسي مشهد

636

دکتر   سهيل

محمدي

دانشگاه   تهران

637

دکتر   عيسي

محمدي

دانشگاه   تربيت مدرس

638

دکتر محمد

محمدي

دانشگاه   شيراز

639

دکتر   حميد رضا

محمدي   دانيالي

دانشگاه   صنعتي نوشيرواني بابل

640

دکتر   مجيد

محمدي   مقدم

دانشگاه   تربيت مدرس

641

دکتر   جواد

محمودي

دانشگاه   شهرکرد

642

دکتر   رضا

محمودي

دانشگاه   تهران

643

دکتر   محمد مهدي

محمودي

دانشگاه   تهران

644

دکتر مهدي

مختارزاده

دانشگاه   خواجه نصير الدين طوسي

645

دکتر   محمد

مختاري

پژوهشگاه   بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

646

دکتر   محمد تقي

مختاري

دانشگاه   خوارزمي

647

دکتر   حسين

مختاري

دانشگاه   صنعتي شريف

648

دکتر   محمد

مدرس

دانشگاه   صنعتي شريف

649

دکتر   محمود

مدرس   هاشمي

دانشگاه   صنعتي اصفهان

650

دکتر   علي

مدي

دانشگاه   صنعتي شريف

651

دکتر   عليرضا

مرادي

دانشگاه   خوارزمي

652

دکتر   مجيد

مرادي

دانشگاه   تهران

653

دکتر   هادي

مرادي

دانشگاه   تهران

654

دکتر   محمدرضا

مرادي   تلاوت

دانشگاه   کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان

655

دکتر   عادل

مرادي   سبزکوهي

دانشگاه   کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان

656

دکتر   محمد

مرادي   شهر بابک

دانشگاه   تهران

657

دکتر   محمد

مرشد

دانشگاه   صنعتي اصفهان

658

دکتر   سيد محمد کاظم

مروج   فرشي

دانشگاه   تربيت مدرس

659

دکتر   سعيد

مريد

دانشگاه   تربيت مدرس

660

دکتر   عليرضا

مساح   بواني

دانشگاه   تهران

661

دکتر

مستفوي

دانشگاه   صنعتي شريف

662

دکتر مسعود

مشهدي حسينعلي

دانشگاه   خواجه نصير الدين طوسي

663

دکتر   بهزاد

مشيري

دانشگاه   تهران

664

دکتر   کيومرث

مظاهري

دانشگاه   تربيت مدرس

665

دکتر   داريوش

مظاهري

دانشگاه   تهران

666

دکتر   سيد احمد

معتمدي

دانشگاه   صنعتي اميرکبير

667

دکتر   ابوالفضل

معصومي

دانشگاه   تهران

668

دکتر   امين اله

معصومي

دانشگاه   صنعتي اصفهان

669

دکتر   دارا

معظمي

دانشگاه   تهران

670

دکتر   حسين

معماريان

دانشگاه   تهران

671

دکتر   علي

معيني

دانشگاه   تهران

672

دکتر   علي

مقاري

دانشگاه   تهران

673

دکتر   علي

مقداري

دانشگاه   صنعتي شريف

674

دکتر   علي اصغر

مقدم

دانشگاه   رازي (کرمانشاه)

675

دکترعلي   رضا

مقدم   فر

دانشگاه   خواجه نصير الدين طوسي

676

دکتر   سامان

مقيمي   عراقي

دانشگاه   صنعتي شريف

677

دکتر   فرشته

ملک   زاده

دانشگاه   خواجه نصير الدين طوسي

678

دکتر   عباس

ملکي

دانشگاه   صنعتي شريف

679

دکتر   مانيا

ملکي

دانشگاه   تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان

680

دکتر   عباس

ملکي

دانشگاه   لرستان

681

دکتر حميد رضا

ملکي  

دانشگاه   صنعتي شيراز

682

دکتر   مرتضي

مموني

دانشگاه   کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان

683

دکتر   مسعود

منتظري   نمين

دانشگاه   تهران

684

دکتر   حسن

منصف

دانشگاه   تهران

685

دکتر   محمدعلي

منصوري   بيرجندي

دانشگاه   سيستان و بلوچستان

686

دکتر علي

منصوريان

دانشگاه   خواجه نصير الدين طوسي

687

دکتر   مرتضي

منطقي

دانشگاه   خوارزمي

688

دکتر   محمد تقي

منظوري

دانشگاه   صنعتي شريف

689

دکتر   عباس

منوچهري

دانشگاه   تربيت مدرس

690

دکتر   سيد شمس الدين

مهاجرزاده

دانشگاه   تهران

691

دکتر

مهاجري

دانشگاه   شيراز

692

دکتر   سيد محمد

مهدوي

دانشگاه   صنعتي شريف

693

دکتر   رمضانعلي

مهدوي   نژاد

دانشگاه   تهران

694

دکتر   حسن

مهدي   پور

دانشگاه   صنعتي نوشيرواني بابل

695

دکتر   ولي

مهدي   نژاد

دانشگاه   سيستان و بلوچستان

696

دکتر   مهري

مهرجو

دانشگاه   سيستان و بلوچستان

697

دکتر   محمدرضا

موحدي

دانشگاه   صنعتي شريف

698

دکتر   سيد مهدي

موسوي

دانشگاه   تربيت مدرس

699

دکتر   سيدحبيب

موسوي

دانشگاه   شهيد چمران اهواز

700

دکتر   سيد محمد

موسوي   خويي

دانشگاه   صنعتي اميرکبير

701

دکتر   محمود

موسوي   مشهدي

دانشگاه   تهران

702

دکتر   سيد علي

موسويان

دانشگاه   خواجه نصير الدين طوسي

703

دکتر محمد

موسي خاني

دانشگاه تهران

704

دکتر   علي

موقر   رحيم آبادي

دانشگاه   صنعتي شريف

705

دکتر   سيد جواد

مولي

دانشگاه   تربيت مدرس

706

دکتر   حميدرضا

مؤمني

دانشگاه   تربيت مدرس

707

دکتر   سيد رضا

ميرايي   آشتياني

دانشگاه   تهران

708

دکتر   شادمهر

ميردار

دانشگاه   مازندران

709

دکتر   محمد علي

ميرزابيگي

دانشگاه   تهران

710

دکتر   خليل

ميرزاده

دانشگاه   کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان

711

دکتر جهان بخش

ميرزاوند

دانشگاه   شيراز

712

دکتر   سعيد

ميرزايي

دانشگاه   شهيد بهشتي

713

دکتر   علي اصغر

ميرقاسمي

دانشگاه   تهران

714

دکتر   آقافخر

ميرلوحي   فلاورجاني

دانشگاه   صنعتي اصفهان

715

دکتر   علي

ميرمحمدي

دانشگاه   تربيت دبير شهيد رجايي

716

دکتر   سيد جواد

ميري

دانشگاه   تهران

717

دکتر   مريم سادات

ميريان

دانشگاه   تهران

718

دکتر   جعفر

ميلي   منفرد

دانشگاه   صنعتي اميرکبير

719

دکتر   عبدعلي

ناصري

دانشگاه   شهيد چمران اهواز

720

دکتر   محمد جواد

ناطق

دانشگاه   تربيت مدرس

721

دکتر سيد جعفر

ناظم   السادات

دانشگاه   شيراز

722

دکتر

ناظم   زادگان

دانشگاه   شيراز

723

دکتر   محمد حسن

نايي

دانشگاه   تهران

724

دکتر   بابک

نجار   اعرابي

دانشگاه   تهران

725

دکتر   اکبر

نجفي

دانشگاه   تربيت مدرس

726

دکتر   مهدي

نجفي   خواه

دانشگاه   علم وصنعت ايران

727

دکتر   محسن

نژاداصغر

دانشگاه   مازندران

728

دکتر   کامله

نصيري

دانشگاه   گيلان

729

دکتر   سيد مهدي

نصيري

دانشگاه   شيراز

730

دکتر سيد مهدي

نصيري

دانشگاه   شيراز

731

دکتر   فرزين

نصيري   صالح

دانشگاه   تربيت مدرس

732

دکتر   معصومه

نصيري   کناري

دانشگاه   صنعتي شريف

733

دکتر   محمدباقر

نگهبان

دانشگاه   شهيد باهنر کرمان

734

دکتر   حسن

نمازي

دانشگاه   تبريز

735

دکتر   کورش

نوذري

دانشگاه   مازندران

736

دکتر   عباس

نوذري

دانشگاه   تهران

737

دکتر   رضا

نورزاد

دانشگاه   صنعتي نوشيرواني بابل

738

دکتر   علي

نوري

دانشگاه   صنعتي شريف

739

دکتر   احد

نويدي

 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

740

دکتر   امير

نيک   پي

دانشگاه   شهيد بهشتي

741

دکتر   اميرحسين

نيک   سرشت

دانشگاه   صنعتي شيراز

742

دکتر   احمد

نيک   نام

دانشگاه   علم وصنعت ايران

743

دکتر   منصور

نيکخواه   بهرامي

دانشگاه   تهران  (چهره ماندگار)

744

دکتر   مجيد

نيلي  

دانشگاه   تهران

745

دکتر   محمود

نيلي  

دانشگاه   تهران

746

دکتر روح ا…

هادي

دانشگاه تهران

747

دکتر   ناصر

هاديان

دانشگاه   تهران

748

دکتر   محمد رضا

هاديان

دانشگاه   يزد

749

دکتر ستار

هاشمي

دانشگاه   شيراز

750

دکتر   بهنام

هاشمي

دانشگاه   صنعتي شيراز

751

دکتر   سيد مقتدا

هاشمي   پرست

دانشگاه   خواجه نصير الدين طوسي

752

دکتر   سيد مجيد

هاشمي   نيا

دانشگاه   فردوسي مشهد

753

دکتر   محمدرضا

هدايتي   دزفولي

دانشگاه   صنعتي شريف

754

دکتر   محمد علي

هرمزي  

دانشگاه   کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان

755

دکتر   عباس

همت

دانشگاه   صنعتي اصفهان

756

دکتر   عبداله

همتي   گليان

دانشگاه   فردوسي مشهد

757

دکتر   افشين

همتيار

دانشگاه   صنعتي شريف

758

دکتر   علي

همداني

دانشگاه   صنعتي اصفهان

759

دکتر   عبدالرحيم

هوشمند

دانشگاه   شهيد چمران اهواز

760

دکتر   شادي

واسع

دانشگاه   گيلان

761

دکتر   ابراهيم

واشقاني   فراهاني

دانشگاه   تربيت مدرس

762

دکتر   غلامرضا

وثوقي

دانشگاه   صنعتي شريف

763

دکتر   مجيد

وحيديان

دانشگاه   سيستان و بلوچستان

764

دکتر   ناصر

ورهرام

دانشگاه   صنعتي شريف

765

دکتر ناصر

وصال  

دانشگاه   شيراز

766

دکتر   مهدي

وصفي   مرندي

دانشگاه   تهران

767

دکتر   علي

وطني

دانشگاه   تهران

768

دکتر   محمد

وکيلي

دانشگاه   فردوسي مشهد

769

دکتر محمد جواد

ولدان زوج

دانشگاه   خواجه نصير الدين طوسي

770

دکتر   عليرضا

ولي   زاده

دانشگاه   تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان

771

دکتر   محمدجعفر

ياحقي

دانشگاه   فردوسي مشهد

772

دکتر علي رضا

ياحقي

دانشگاه   شيراز

773

دکتر   سيامک

ياسمي

دانشگاه   تهران

774

دکتر   مسعود

ياورمنش

دانشگاه   فردوسي مشهد

775

دکتر   محمود

يحيايي

دانشگاه   تهران

776

دکتر   محمد حسن

يزدي   زاده

دانشگاه   تربيت دبير شهيد رجايي

777

دکتر   بهمن

يزدي   صمدي

دانشگاه   تهران

778

دکتر   محمود

يعقوبي

دانشگاه   شيراز

779

دکتر   عباس

يگانه   بختياري

دانشگاه   علم وصنعت ايران

780

دکتر   علي

يوسفي

دانشگاه   فردوسي مشهد

781

دکتر   حبيب اله

يونسي

دانشگاه   تربيت مدرس