Happy Nowruz

با بهترین آزوها برای یک سال پر از شادی – تندرستي و پيروزي

براي شما و مردم کشورمان

فریدون و هدي هژبری

زندگی یک نبردِ پایان ناپذیر است – تنها ضامنِ استقامت برای پیروزی، امید است

(بر آب و آتش)