لوحه تقدیر بخاطر برگزاری گردهمائی 2000

Recognition for organizing Reunion 2000

 اهدائی به مناسبت دهمین سالگرد سوتا  در گردهمائی سوئد 

10 year- Anniversary of SUTA

دختر گل فروش ( فرش تبریز)

اهدائی مهندس محمود شوریده دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف در گردهمائی ونکوور 2008

A present from Mr. Mahmoud Shourideh, graduate of Sharif University of Technology

At the Reunion 2008 in Vancouver-Canada

قدردانی شاخه جنوب کالیفرنیای انجمن سوتا

Recognition of Southern California Chapter of SUTA

لوحه تقدیر بمناسبت کمک به برگزاری گردهمائی دانشکده فنی دانشگاه تهران – سال 2001 در سن دیگو 

Recognition for helping to organize the Reunion of Engineering Department of Tehran University in 2001 in San Diego

قدردانی انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی

“Life Time Contribution to Higher Education”

Recognition by the Association of Professors and Scholars of Iranian Heritage

تقدیر نامه انجمن متخصصان الکترونیک ایرانی در شرق آمریکا – بمناسبت کوشش در رفع تبعیضات بر علیه ایرانیان

Recognition by the Electronic Club of Iranias in East Coast

for the efforts to remove the discriminatory rules of IEEE

تقدیر نامه شاخه انجمن سوتا در ونکهوور کانادا

Recognition by SUTA Chapter in Vancouver, Canada